INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Mar
Finalidade do tratamento Xestionar a súa notificación de avistamento e realizar as comprobacións oportunas.
Lexitimación para o tratamento: Cumprimento dunha misión realizada en interese público en base ao disposto na Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións dos datos persoais a terceiros agás as que resulten necesarias a outros órganos da administración autonómica e da administración estatal con competencias na materia.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, retificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos